Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Fıtık Derneği ve Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nden 15 uzman tarafından hazırlanmıştır.

İntra-abdominal İnfeksiyonlar İçin Öneriler

“Uzlaşı Raporu”

İÇİNDEKİLER

 

 1. ÖNSÖZ
 2. İNTRA-ABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA TANISAL DEĞERLENDİRME
  1. Giriş
  2. Mikroorganizmaya ait risk faktörleri
  3. Konağa ait risk faktörleri
  4. Cerrahi girişime ait risk faktörleri
  5. Hastalığın ciddiyeti
  6. Tanı testleri; Biyokimyasal testler, mikrobiyolojik değerlendirme ve görüntüleme teknikleri
 3. İNTRA-ABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA TEDAVİ;
  1. Kaynak kontrolü
  2. Sıvı tedavisi
  3. Antimikrobiyal Rejimler
   1. Erişkinlerde toplumdan edinilen ;
    • Hafif veya orta şiddetteki intra-abdominal infeksiyonların tedavisi
    • Yüksek riskli intra-abdominal infeksiyonların tedavisi
   2. Erişkinlerde sağlık bakımı ilişkili intra-abdominal infeksiyonların tedavisi
   3. İntra-abdominal infeksiyonlarda Antimikrobiyal Tedavinin İzlemi
 4. TABLOLAR
 5. KAYNAKLAR

ÖNSÖZ

Rehberler, konu ile ilgili farklı uzmanlık alanlarından uzmanların her ülkenin kendi verilerini dikkate alarak hazırladıkları önerileri içerir. Ancak ülkemizde bugüne kadar intra-abdominal infeksiyonlar (İAİ) için ortak dil oluşturmak adına, önerileri kapsayan bir rehber kullanıma sunulmamıştır. Bunun en önemli nedeni klinikte İAİ’ların tanı ve tedavisi ile ilgili veya İAİ tanılı hastalardan elde edilen mikroorganizma duyarlılıklarını değerlendiren laboratuvar çalışmalarının oldukça az sayıda olmasıdır(1, 2). Sadece bazı laboratuvara dayalı mikroorganizma duyarlılık çalışmalarında, toplanan kökenlerin bir kısmı İAİ’a ait etkenler olarak bildirilmektedir(3,4). Oysa günümüzde farklılaşan konak özellikleri ve gelişen teknolojik tedavi yöntemleri nedeniyle “ortak dil kullanmak” zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla Mayıs 2015’te; Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’nin önderliğinde Türk Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Fıtık Derneği, Türk Hepatopankreatikobilier Cerrahi Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği üyelerinden konuya ilgi duyan toplam 15 uzman tarafından ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikle katılımcılar sorunlarını ve merkez uygulamalarını paylaştı ve durum tespiti yapıldı. Takip eden toplantılarda yapılan iş bölümüyle katılımcılar, ülkemizden ulaşabildiğimiz çalışmaları ve 2010 yılından günümüze kadar öncelikle randomize kontrollü çalışmalar ve uluslararası kılavuzlar olmak üzere meta-analizleri, eleştiri yazılarını, yorumları vs. çalışmaları inceledi. Sonuçta, erişkinler için hazırlanan bu uzlaşı raporundaki öneriler, tablo 1’de sunulan öneri gücü ve kanıtın kalitesi temel alınarak, ağırlıklı olarak Amerika İnfeksiyon Hastalıkları [Infectious Diseases Society of America (IDSA)] ve Cerrahi İnfeksiyon Derneği(Surgical Infection Society) tarafından hazırlanan erişkin ve çocuklarda komplike İAİ’ların tanısı ve yönetimi 2010 rehberi (5) olmak üzere, aşağıda sayılan rehberlerden yararlanılarak ulaşılabilen ülkemiz verileriyle hazırlandı.

 • Kanada Cerrahi Derneği (Canadian Surgecal Society) ile Tıbbi Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin [The Association of Medical Microbiology and Infectious Diseases (AMMI)] 2010 cerrahi intra-abdominal infeksiyonlar için pratik rehberi (6)
 •  Dünya Acil Cerrahi Derneği [World Society of Emergency Surgery (WSES)] 2013 intra-abdominal infeksiyonların yönetimi rehberi (7)
 • Fransa Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği [Société Française d’ Anesthésie et de Réanimation(SFAR)]  2015  intra-abdominal infeksiyonların yönetimi rehberi (8)
 • Alman Gastroenteroloji Derneği  (The German Society for Gastroenterology, Digestive and Metabolic Diseases) ve Alman Genel ve Viseral Cerrahisi Derneği (The German Society for General and Visceral Surgery) Divertikuler hastalıklar 2014 rehberi (9)
 • İtalya Yoğun Bakım Derneği  (Italian Society of Intensive Care) ve Uluslararası Kemoterapi Derneği (International Society of Chemotherapy) intra-abdominal kandidiyazisli erişkin hastaların yönetiminde kullanılabilecek uzlaşı raporu (10)
 •  IDSA tarafından 2016 yılında tekrar gözden geçirilen kandidiyazis’in yönetimi için klinik pratik rehber (11)
 • Amerikan Gastroenteroloji Derneği (American College of Gastroenterology)’ Akut Pankreatit yönetimi 2013 rehberi (12)

Öneriler; hasta ile ilk karşılaşmadan başlayarak tanısal değerlendirme (mikroorganizma konak, cerrahi girişime ait risk faktörleri, hastalığın ciddiyeti, tanı testleri ) ve tedavi (kaynak kontrolü, sıvı tedavisi, toplumdan edinilen ve sağlık-bakımı ilişkili İAİ’ nun ampirik/etken spesifik antibiyotik tedavisi ve izlemi)  yaklaşımı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

Devamı için lütfen tıklayınız.

Görüşleriniz için lütfen tıklayınız.