GİRİŞ

Türkiye’de genel cerrahi uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu, (yönergede Yeterlilik Kurulu olarak geçecektir) Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur.

Yeterlilik Kurulu, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan ancak akademik anlamda özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve eşyetkilendirme (akreditasyon) kurulu olarak kurulmuştur.

Yeterlilik Kurulu çalışmaları Türk Cerrahi Derneği İktisadi İşletmesince finanse edilir.

Dernek Yönetim Kurulundan bir üye Yeterlilik Kurulunun Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanısıra dernek yönetim kurulu ve yeterlik kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Yeterlilik Kurulunun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB - Ulusal Yeterlik Komitesi (UYEK) yönergeleri ile uyumlu olacaktır.

Yönergenin tamamına erişmek için tıklayın.