Dr. Levhi AKIN
(President)


Dr. Osman ABBASOĞLU
(Ankara)


Dr. Hovsep HAZAR
(İstanbul)


Dr. Adil TANIK
(Ankara)