[P184]

KARACİĞER HEMANJİYOMU NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN 42 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: UZUN DÖNEM SONUÇLARI

E. Dumlu, O. Abbasoğlu, E. Hamaloğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

AMAÇ: Hemanjiyom karaciğerin en sık görülen selim tümörüdür. Bu çalışma karaciğer hemanjiyomu nedeni ile ameliyat edilen hastalarda, ameliyat endikasyonları ve uzun dönem izlemde beklenen yararın değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Kliniğimizde karaciğer hemanjiyomu nedeniyle ameliyat edilen hastalar değerlendirilmiştir. Çalışmaya, 2000-2010 tarihleri arasında karaciğer hemanjiyomu nedeniyle ameliyat edilen 42 hasta alınmıştır. Hastalar, ameliyat endikasyonu, ameliyat yöntemi ve uzun dönem tedavi sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir.Hastaların tamamı ile ameliyat sonrası ortanca 4.5. yılda (0-10 yıl) görüşülerek son durumları değerlendirilmiştir. SONUÇLAR: Hastaların (6 erkek 36 kadın) yaş ortalaması 48.3 (+- 19)’dü. Ameliyat endikasyonları ağrı (27 hasta, %64.2), lezyonun büyümesi (5, %12), büyüklük (4, %9,5) ve bası bulguları(5,%12) idi. Kitle 20 hastada sağ lobda (%47.6), 18 hastada sol lobda (%43), 4 hastada ise bilateraldi (%9.2). Hastaların 11’ine (%26.1) sağ hepatektomi, 6’sına (%14.2) sol hepatektomi, 20’sine (%47.6) enükleasyon, 4’üne (%9.5) sol lateral segmentektomi, 18’ine (%42) ek olarak kolesistektomi de yapılmıştır. Ortanca yatış süresi 6 (3-59) gündü. Ameliyat esnasında 15 hastada (%35) transfüzyon gerektirecek kanama,1 hastada (%2.3) ise pnömotoraks gelişmiştir. En sık görülen postoperatif komplikasyonlar yara yeri enfeksiyonu (8,%19), pnömoni(2,%4.6), plevral efüzyon (2,%4.6) olarak bulunmuştur. Ameliyat öncesi hemanjiyom tanısı konan 42 hastanın birinde patolojik değerlendirme kolanjiyosellüler karsinom olarak rapor edilmiştir. Görüntüleme yöntemleri içinde manyetik rezonans görüntüleme %100 ile en yüksek tanısallığa sahip bulunmuştur. Ameliyat edilen hastalarda beklenen fayda ARS (Adjective Rating Scale), NRS (Numerical Rating Scale) ölçümleriyle değerlendirilmiştir. Ağrı nedeniyle ameliyat edilen hastalarda ameliyat öncesi ARS değeri 2.1’den 1.1’e, NRS değeri ise 4.2’den 1.9’a gerilemiştir. Ameliyat sonrası izlemde 4 hastada kolelitiazis, 2 hastada nefrolitiazis,4 hastada medikal tedavi gerektirecek peptik ülser olduğu öğrenilmiştir. Bu bulgularla ağrı yakınmasıyla yapılan hemanjiyom ameliyatlarından hastaların yarar gördükleri fakat ağrıya neden olabilecek diğer nedenlerin de gözardı edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.