[P187]

ÖZOFAGUS VARİSİ KANAMALARININ TEDAVİSİNDE PORTO SİSTEMİK ŞANT AMELİYATLARI

M. Tireli
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İ Genel Cerrahi AD

Amaç: Porto–sistemik şant ameliyatlarıyla tedavi edilmiş özofagus varis kanamalı(ÖVK) hastalardan elde edilen erken ve geç sonuçlarını sunmak. Gereç Yöntem: Bu araştırma materyelini ÖVK nedeniyle portosistemik şant ameliyatı uygulanmış 52 hasta oluşturmaktadır. Hastaların 21 ine proksimal splenorenal; 10 una H- mezokaval; 12 sine H- portokaval; ve 9 una distal splenorenal şant ameliyatı yapılmıştır. Hastalar ameliyat sonrası izlenerek erken ve geç sonuçlar belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar: Hastaların 38 i erkek, 14 ü kadın olup, yaş ortalaması 38.9 yıldır. Olguların 43 ünde karaciğer sirozu, 4 ünde vena porta trombozu, 3 ünde karaciğer fibrozisi, ve 2 sinde Budd –Chiari sendromu portal hipertansiyon nedeniydi. Hastaların 24 ü Child A, 19 u Child B; 9 u Child C idi. Ameliyat sonrası dönemde 52 hastadan 4 ü ( % 7,7) kaybedilmiştir. Her bir şant gurubunda birer hasta ölmüştür. Kaybedilenlerin üçünde karaciğer yetmezliği, birinde miyokard infarktüsü ölüm nedeni olmuştur. 5 yıllık yaşam oranı proksimal splenorenal şantlılarda % 50 ; H-mezokaval şant yapılanlarda % 55,5 ; H- portokaval şantlılarda % 63,6 ; distalsplenorenal şant uygulananlarda % 62,5 olarak bulunmuştur. Tartışma ve çıkarım: Konservatif yöntemlerle durdurulamayan ÖVK porto sistemik şant ameliyatları etkin bir tedavi yöntemidir. Selektif şantların uzun dönem sonrası sonuçları daha tatminkardır.