[P280]

RENAL CELL KARSİNOMA NEDENİ İLE YAPILAN NEFREKTOMİ SONRASI 17 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN PANKREAS METASTAZI: OLGU SUNUMU

T. Dalgıç, E. Bostancı, M. Ercan, Y. Özoğul, M. Akoğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

Giriş: Pankreasın metastatik tümörleri nadirdir ve pankreas malign tümörlerinin %2’sini oluştururlar.Renal cell karsinoma (RCC)’nın pankreas metastazı %2,8 olarak bildirilmiştir.Metastaz aynı zamanda ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir.Cerrahi rezeksiyonun uzun dönem sağkalıma etkisi bilinmektedir.Biz RCC nedeni ile nefrektomi sonrası, literatür taraması sonucu tespit edilen enuzun süre olan 17 yıl sonra pankreas metastazı saptanan hastayı sunmayı amaçladık. Olgu Sunumu: 17 yıl önce RCC nedeni ile sağ nefrektomi yapılan hasta, yapılan ultrasonografide pankreasta kitle tespit edilmesi üzerine kliniğimize refere edilmiş.Hastanın laboratuar parametreleri,karsinoembriyojenik antijen ve karbonhidrat antijen 19-9 değerleri normal olarak ölçüldü.Torakoabdominal tomografide sağ akciğer üst lob anterior segmentte 4 mm. çapında subplevral nodül ve karaciğer 6. segmentte 3x2 cm. çapında metastaz şüpheli lezyon ve pankreas gövde ve kuyruk lokalizasyonunda 12x8 cm. erken arteriyel fazda yoğun kontrast madde tutulumu gösteren ,milimetrik kalsifik odaklar içeren ,dalak hilusuna invaze , splenik arter ve veni çepeçevre sarmış, mide ile arasındaki yağ planları bazı kesitlerde silinmiş , hipervasküler kitle lezyonu tespit edildi.Uzak yayılımı değerlendirmek için yapılan FDG PET-BT tetkikinde pankreastaki lezyonun SUVmax değeri 4.76 idi..Sağ akciğer ve karaciğerdeki şüpheli alanlarda patolojik metabolik aktivite artışı izlenmediği rapor edildi.Opere edilen hastada eksplorasyonda karaciğer segment 6’da 2x2 cm’lik kitle saptandı ve rezeke edildi.Pankreas distal kesimdeki lezyon için distal pankreatektomi ve splenektomi yapıldı.Postoperatif patoloji raporunda karaciğerden alınan dokuda ve distal pankreatektomi –splenektomi materyalinde renal hücreli karsinomun berrak hücreli tipi ile uyumlu metastatik lezyon olduğu belirtildi. Postoperatif komplikasyonu olmayan hasta taburcu edildi. Sonuç: Pankreasın metastatik tümörleri nadirdir ve renal hücreli karsinom primer olarak ensık rastlanan odaklardan birisidir.RCC’nin pankreas metastazı eşzamanlı ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir.Biz burada 17 yıl sonra metastaz saptanan bir olguyu sunduk Bu süre literatür taraması sonucu rastlanan en uzun süre olarak göze çarpmaktadır.RCC nedeni ile opere edilen hastaların rutin takipleri düzenli yapılmalı, uzun süre sonra rastlanabilen pankreas metastazları akılda tutulmalı ve bunların cerrahi rezeksiyondan fayda gördüğü unutulmamalıdır.