[P290]

HİPERTRİGLİSERİDEMİ SONUCU GELİŞEN NEKROTİZAN PANKREATİT: OLGU SUNUMU

İ. Yetim*, O. Özkan*, G. Diner*, A. Yılmaz*, C. Gökçe**
*Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

GİRİŞ: Akut pankreatit pankreasın inflamatuar bir hastalığıdır.Pankreatit hafif ödematöz formdan hemorajik ve ağır nekrotizan forma kadar ilerleyebilen derecelerde olabilir. Pankreatit nedenleri arasında alkol kullanımı ve bilier patolojiler çoğunluğu oluşturur.Hipertrigliseridemi daha nadir bir pankreatit nedenidir.Olgumuzu hipertrigliseridemiye bağlı nekrotizan pankreatit(NP) gelişmesi nedeniyle literatüre katkı amacıyla sunduk. OLGU:29 yaşında bayan hasta yaklaşık 1 aydır hiperlipidemi nedeniyle medikal tedavi almış.3 gündür devam eden karın ağrısı,bulantı-kusma,sırta vuran ağrı nedeniyle bir dış merkezden hastanemize sevk edildi.Acil servisimizde yapılan değerlendirmelerinde akut pankreatit tanısı konan hastanın trigliserid düzeyi 4950 mg/dl olması üzerine dahiliye tarafından interne edildi.Hastaya lipid aferezi yapılarak medikal tedavi ile takibe alındı.Aferez sonrasında lipid düzeyi 700mg/dl’ye düşen hastanın karın ağrıların artması üzerine genel cerrahiye konsülte edildi.Değerlendirmede Apache II skoru 10 olarak hesaplandı Biyokimya,parametrelerindelökositoz(14.000uL),hipokalsemi(Ca:4.1mg/dL)mevcuttu.Çekilen batın USG ve abdominal BT’de yaygın sıvı ve pankreas boyutlarında artış saptandı.Bilier patoloji saptanmadı. Akut batın kliniği olan hasta acil şartlarda eksplore edildi.Eksplorasyonda batından yaklaşık 3000cc serohemorajik mai boşaltıldı.Pankreasta yaygın nekroz görüldü ve nekrozektomi + debridman uygulandı.Ayrıca tranvers kolon ve jejenum mezosunda da yer yer nekroz odakları tespit edildi.Batın yaklaşık 5-6 litre SF ile yıkandıktan sonra drenaja alındı.Yoğun bakımda takip edilen hastaya antibioterapi ve parenteral beslenme verildi. Postop.3.günde akciğerlerde plevral efüzyon ve sağ bacakta DVT saptanan hastaya antikoagülan tedavi başlandı. Postop. 10.günde klinik bulguları gerileyen hastada laboratuar parametreleri düzelme gösterdi.Hasta 14.günde taburcu edildi. TARTIŞMA: Nekrotizan pankreatit(NP) tüm pankreatitler arasında en ağır seyir gösteren formdur.Mortalite ve morbidite’nin yüksek olması nedeniyle klinisyenler açısından önem teşkil eder.Sepsis ve çoklu organ yetmezliği en önemli ölüm nedenleridir.Hipertrigliseridemi tüm akut pankreatitlerin yaklaşık % 3’ünden sorumludur.Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL üzerindeki akut pankreatiti tetikleyebilir(3). Hipertrigliseridemi zemininde gelişen akut pankreatit olgularında standardize bir tedavi stratejisi olmamakla birlikte cerrahi tedavide amaç pankreası nekrozdan arındırmak ve oluşabilecek septik komplikasyonları önlemek olmalıdır.