[P306]

KRONİK KONSTİPASYON İLE BAŞVURAN HASTALARIN ÇİFT KONTRASLI KOLON GRAFİSİ İLE İNCELENMESİ.

M. Bozkurt, H. Alış, O. Öner, M. Karabulut, E. Tülübaş, E. Aygün
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

Giriş: Genel olarak haftada iki veya daha az sayıda dışkılama alışkanlığı kabızlık olarak tarif edilmekle birlikte, yalnız başına sayı yeterli bir kriter değildir. Dışkılama sayısı ve miktarı bireyler arasında ve çeşitli toplumlarda çok fazla değişiklikler göstermektedir.Kabız olduğunu ifade eden, dışkılama sırasında ıkınan (straining), yani fazla gayret gösteren, kendini aşırı zorlayan ve sonunda sıkıntılı ve huzursuz bir sekilde, küçük topak (lumpy) veya ufak kurşun (pellet) taneleri şeklinde katı/sert ve az miktarda dışkı çıkaran ve gerçektende kabız olan birçok kişide dışkılama sayısı normal olabilir.Bu nedenle kabızlık tanımı için uluslar arası Rome 3 kriterleri benimsenmiştir. Baryumlu kolon grafileri ile Hirschsprung hastalığındaki aganglionlik distal kalın barsak segmentini, idyopatik mega-rektumu ve rektoseli göstermek mümkündür Gereç ve Yöntem: Biz Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 01.06.2009 ile 01.03.2010 tarihleri arasında kronik konstipasyon ile başvurmuş ve Rome 3 kriterlerine göre değerlendirilerek kronik konstipasyon tanısı alan 75 hastaya çift kontrastlı kolon grafisi çekildi. Sonuç: Konstipasyon etyolojik incelemesi amacıyla yapılan 75 grafide 5 hastada doligokolon 2 hastada kolonik divertikül ,1 hastada ülseratif kolit 1 hastada irritable barsak sendromu , bulundu.66 hastanın ise çift kontrastlı kolon grafileri normaldi.66 tane normal denilen hastanın daha sonra yapılan defekografilerinde 60 tanesinde rektal çıkışta patolojiye rastlandı. Tartışma: Çift kontrastlı kolon grafisi konstipasyon ile başvuran hastalarda tanıya yardımcı olmakla birlikte yeterli değidir.Konstipasyon etyolojisini açıklamak için (özellikle rektal çıkış zorluğu olan hastalarda) ilave tetkiklere ihtiyaç vardır.