[P352]

SKLEROZAN ENKAPSÜLE PERİTONİT: 4 OLGU SUNUMU

A. Demirel*, M. Duranay**, A. Barlas*, H. Özer*, M. Kalın*
*SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
**SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Sklerozan enkapsüle pertonit; sürekli ayaktan periton diyalizinin nadir görülen mortalitesi yüksek bir komplikasyonudur. Prevalansı % 0.7-3.7 arasında değişmektedir. Sürekli ayaktan periton diyaliz programındaki 4 hastada saptanan sklerozan enkapsüle peritonit vakaları sunulmuştur. Hastaların yaşları 28 ile 63 arasında ve periton diyalizi uygulama süresi 2 ile 8 yıl arasında idi. Hepsinde karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri mevcuttu. Periton dializi sürecinde 3 hastada peritonit hikayesi varken birinde saptanmamıştır. Tomografilerinde peritonda kalınlaşma, barsak anslarında dilate görünüm, batındaki serbest mayi çevresinde kapsül formasyonu saptandı ve bulgular sklerozan enkapsüle peritonit ile uyumlu idi. Hastaların hepsi tanı sonrasında periton diyaliz programından çıkartılarak hemodiyaliz programına alınmışlardır. İleus tablosu gelişen bir hasta ameliyat planlaması yapılırken kardiak arrest gelişmiştir. Diğer 3 hasta hemodiyaliz programına alınarak takip edilmiş ve şikayetlerinin azalması üzerine taburcu edilerek poliklinik takibine alınmıştır. Sklerozan enkapsüle peritonit özellikle uzun süre periton diyalizi uygulanan hastalarda ilerleyici kilo kaybı, kusma, intermittan barsak obstrüksiyonu, su ve solütlerin peritoneal transportunda azalma ile karakterize olan bir sorundur. İnce barsaklar zırh gibi fibröz bir tabaka ile kaplanmıştır. İntestinal obstruksiyona sebep olduğu için erken tanı ve tedavisi mortalitenin azaltılması için önemlidir. Tedavide periton diyalizinin sonlandırılarak barsakların dinlendirilmesi ve beslenme desteği sağlanması gerekir. Şiddetli ileuslu olgularda, mortalitesi yüksek olmakla beraber cerrahi girişim yapılabilir.