[P77]

AKUT KARIN TABLOSU İLE BAŞVURAN KARINİÇİ EWİNG SARKOMU OLGUSU

E. Karğı*, H. Uzunoğlu*, E. Sular*, S. Çınar*, O. Büyükgebiz*, Y. Gürbüz**
*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
**Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Amaç: İskelet dısı Ewing Sarkomu nadir rastlanılan bir yumusak doku tümörüdür. Bu tümör ailesinde kemik ve kemik dışı tutulum yapan Ewing Sarkomları yanında primitif periferal nöroektodermal tümörler yer alır. Ewing Sarkomunun iskelet dışında nadir görülmesi ve nadir olarak spontan perforasyonuyla akut karın tablosuna yol açması cerrahi stratejinin planlanmasının önemini vurgulaması açısından sunumunda yarar görülmüştür. Gereç ve yöntem: Yirmialtı yaşında erkek hasta dış merkezli bir acil servise akut karın tablosu ile başvurmuştur. Hastanın akut karın tablosu nedeniyle ileri tanısal değerlendirme yapılmaksızın ameliyat edildiği öğrenilmiştir. Eksplorasyonda karında kanlı sıvı ile mesane ve rektosigmoid bölgede kolon tutulumu yapan içi hemorajik irrezektabl pelvik kitle tespit edildiği bildirilmiştir. Kitleden insizyonel biyopsi alınıp karın içine drenler konularak hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı fakültemize sevkedilmiştir. Kliniğimizde yapılan abdominopelvik BT’sinde rektovezikal yerleşimli tüm pelvisi dolduran kitle görülmüştür. Kolonoskopisinde ise rektum ön duvarında bombelik yapan ekstramukozal kitle nedeniyle lümende daralma saptanmıştır. Sonuçlar: Ameliyat sonrası kabul ettiğimiz hastaya parenteral beslenme ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Hastanın genel durumu hızla düzeldi ve ağızdan beslenmeye başlandı. Dış merkezli insizyonel biyopsisi Patoloji Anabilim Dalı’mızda yeniden değerlendirildi. Yapılan immunhistokimyasal çalışmada Ewing Sarkomu tanısı alan hastada öncelikli tedavinin kemoterapi olacağı düşünülmüştür. Tartışma: İskelet dışı Ewing Sarkomunun vücutta değişik yerlerden köken alabileceği bildirilmektedir. Ancak bu tümörlerin en fazla görüldüğü bölgelerin paravertebral yumusak dokular ve alt ekstremiteler olduğu bildirilmektedir. Bu sunuda, oldukça nadir görülen bir tümör olan, karıniçi yerleşimli bir iskelet dışı Ewing Sarkomu olgusunu tanımladık. İskelet dışı Ewing sarkomu özellikle genç hasta popülasyonunda, pelvik yerlesim gösteren yumusak doku tümörlerinin ayırıcı tanısında çok nadir de olsa yer alabilir.