[S127]

FULMİNAN KARACİĞER YETMEZLİĞİNDE ABO UYUMSUZ KARACİĞER NAKLİ DENEYİMİMİZ: ÜÇ OLGU SUNUMU

M. Can, E. Lapsekili, G. Yağcı, İ. Özerhan, N. Ersöz, S. Çetiner, T. Tufan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi AD

Amaç: Günümüzde kadaverik karaciğer transplantasyonunda doku uyumu gerekli olmamakla beraber kan grubu uyumu aranmaktadır. Ancak özellikle fulminan karaciğer yetmezliklerinde ABO uyumsuz nakil kabul edilebilir tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde fulminan hepatit nedeniyle ABO uyumsuz karaciğer nakli gerçekleştirilen üç olgunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2003-2010 yılları arasında gerçekleştirilen 34 kadaverik karaciğer transplantasyonlu hastanın üçünde kan grubu uyumsuzluğu mevcuttu. Her üçü de fulminan karaciğer yetmezliği nedeniyle genç erişkin hastalarda yapılan nakillerle ilgili olarak hastaların preoperatif durumu, perioperatif hasta yönetimi, postoperatif erken ve geç dönem komplikasyonlar ile bunların tedavisine yönelik bilgiler incelendi. Sonuçlar: 3 hasta da genç erişkin yaş grubunda idi (ortalama yaş=25). Tüm hastalarda fulminan hepatit bulguları ortaya çıkmış ve hepatik ensefalopati gelişimi mevcuttu. Hastaların birinde Budd-chiari sendromuna yol açan ancak nedeni belirlenemeyen venookluzif hastalık, bir hastada akut fulminan HBV enfeksiyonu, bir hastada da toksik hepatit bulguları mevcuttu. Cerrahi yöntem olarak ABO uyumlu nakillerde olduğu gibi Piggyback tekniği ve uç uca rekonstrüksiyonlu safra yolu anastomozu uygulandı. Bir hastaya splenektomi ve iki hastaya preoperatif-postoperatif plazmaferez uygulandı. İki hastada erken dönem orta şiddette hücresel akut rejeksiyon gelişti ve medikal tedavi ile düzeldi. Bir hastada nakil sonrasında stent gerektiren safra yolu anastomoz darlığı gelişti . Steroid kullanım süreleri ABO uyumlu hastalara göre daha uzundu; ancak diğer immünsupresiflerin kullanımı ABO uyumlu hastalarla benzerlik gösteriyordu. Hastaların birinde erişkin still hastalığı atağı nedeniyle iki kez yüksek doz steroid tedavisi gereksinimi oldu. Takip süreleri 10, 32 ve 81 ay olan hastalarda halen sorunsuz olarak takip edilmektedir. Tartışma ve Çıkarım: Akut fulminan hepatitte acil transplantasyon gerekliliğinde ABO uyumu aranmaması kabul edilebilen bir gerekçe olarak bildirilmiştir. ABO uyumsuz nakillerde beklenebilen komplikasyonlardan olan safra yolu problemi bir hastamızda gelişmiştir. Biz, yeni geliştirilecek teknikler ve elde edilen bilgilerle ABO uyumsuz yapılan karaciğer transplantasyonunun, acil ve acil olmayan durumlarda daha yaygın kullanılabileceği kanaatindeyiz.