[S142]

KOMPLİKE ANOREKTAL FİSTÜL TEDAVİSİNDE ENDOREKTAL İLERLETME FLEBİ TEKNİĞİ

T. Çolak, A. Dağ, Ö. Türkmenoğlu, R. Gündoğdu, A. Sözütek, S. Aydın
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Amaç: Komplike anorektal fistüllerin tedavisinde temel problemler anal inkontinans ve nükstür. Endorektal ilerletme flebi konvonsiyonel cerrahi tekniklerde oluşan inkontinans riskinden kaçınmak için tercih edilir. Bu çalışmanın amacı, kompleks anorektal fistül tedavisinde endorektal ilerletme flebi ile tedavi ettiğimiz olguların sonuçlarının sunumudur. Yöntem: 2004-2010 yılları arasında kompleks anorektal fistül nedeniyle ilerletme flebi yaptığımız 42 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. İnflamatuar barsak hastalığı ve HIV pozitif olan olgular çalışma dışında tutuldu. Tüm olgular genel anestezi altında ve prone jackknife pozisyonunda opere edildi. Olgulara standart teknikle irrigasyonla fistül iç ağzı bulunarak, bu ağzın etrafından U şeklinde flep hazırlandı. Fistülün iç ağzı dikişle kapatılıp, daha önceden hazırlanmış olan fleb fistül iç ağzını örtecek şekilde kaydırılarak dikildi. Olguların klinik özellikleri, fistül etiyolojisi, cerrahi süresi, postoperatif komplikasyon, hastanede kalış süresi, cerrahi sonuçlar, 3,6, 9 ve 12. aylarda yapılan takiplerin sonucundaki inkontinans ve nüks oranları ile değerlendirildi. Bulgular: 42 olgunun 31'ü erkek (%74), 11’ i kadın (%26) iken yaş ortalaması 44 (16-55) idi. Kriptoglandüler apse temel fistül nedeni idi. 19 olgu sigara içicisi iken 11 olguda diabetes mellitus saptandı. 28 (% 63.6) olguda perianal bölge cerrahisi öyküsü bulunmaktaydı. 12 olguda (%27) nüks perianal fistül mevcuttu. Ortalama operasyon süresi 39 dakika (30-60 dk ) idi. Postoperatif 3 olguda sütür kaçağı oldu. İki olguda yara yeri enfeksiyonu 2 olguda da apse formasyonu gelişti. Komplikasyonlar medikal olarak tedavi edildi. Ortalama 300 gün takip sonrası toplam başarı oranı 68 % olarak hesaplandı. Rekürren fistül veya sütür kaçağı nedeniyle, 14 olguya revizyon cerrahi uygulandı. Hiçbir hastada tam inkontinas gelişmedi. Sonuç: Bu çalışmayla transanal ilerletme flebi komplike perianal fistül tedavisinde düşük rekürrens oranlarıyla, açık bir riski olmadan, yüksek kontinans oranları ile uygulanabilir bir teknik olduğu gözlendi.