[S181]

AKUT MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON

E. Aygün, M. Karabulut, S. Kapan, A. Turhan, M. Gönenç, H. Alış, M. Dinç, O. Öner
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

Amaç: Kliniğimizde akut mekanik intestinal obstrüksiyon tanısıyla takip edilen ve cerrahi tedavi uygulanan olguların rektospektif analizi Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2005-2010 tarihleri arasında 889 olgu akut mekanik intestinal obstrüksiyon tanısıyla takip edilmiş,bu olgulardan konservatif tedavi sonrasında 276 olgu opere edilmiştir.Çalışmamızda bu hastalardaki etyolojik faktörler rektospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 276 olgunun 152’i erkek,124’ü bayan,yaş ortalaması 55 (17-92)idi.Akut mekanik intestinal obstrüksiyon vakalarında etyolojik faktör olarak en sık 109 (%39,4) olgu ile etrangüle herni tespit edildi.Bunu sırası ile 59 (%21,3) olgu ile tümörler,48 (%17,3) olgu ile adezyonlar,25 (%9,05) olgu ile peritonitler,16 (%5,79) olgu ile volvuluslar,8 (%2,89) olgu ile invajinasyon,7 (%2,53) olgu ile bezoar ,4 (%1,44) olgu ile mezenter emboli takip etmektedir. Sonuç:Akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgularının büyük çoğunluğu selimdir.Konservatif yaklaşımla tedavi edilir.(%68,6)Opere edilen olguların önemli bir kısmını (%21,3) tümörler oluşturmaktadır.Bu nedenle uzamış akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgularda ileri tanı yöntemlerine erken başvurulmalıdır.