[S201]

CERRAHİ BAKIŞ AÇISIYLA PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU

İ. Kepenekci, S. Demirer, S. Baskan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Amaç: Bu çalışmada amacımız kliniğimizde son yıllarda papiller tiroid mikrokarsinomu tanısıyla tedavi edilen hastalara ait özellikleri gözden geçirmekti. Hastalar ve Metod: 2006-2009 yılları arasında tiroid hastalığı nedeniyle ameliyat edilen hastalara ait kayıtlar gözden incelendi. WHO tanımına uygun olarak 1cm den küçük papiller tiroid kanserleri papiller mikrokarsinoma olarak kabul edildi. Sonuçlar: Patolojik değerlendirme sonucunda papiller mikrokarsinoma bulunan 62 kadın ve 21 erkek olmak üzere toplam 83 hasta mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 44 (20-69) olarak hesaplandı. Hastaların tümüne standart cerrahi girişim olarak total tiroidektomi uygulandı, ek olarak 33 hastada santral kompartman lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Median tümör çapı 5 (1-10) mm hesaplandı. Primer tümör 65 hastada sadece bir tiroid lobunda sınırlıydı, 26 hastada (%31) birden fazla odakta izlendi. 4 hastada (%5) santral kompartman lenf nodlarında metastaz bulundu. Hiçbir hastada uzak organ metastazı yoktu. Patolojik incelemede 3 hastada (%3,6) tümörün tiroid kapsülünü aştığı gözlendi. Yapılan rutin patolojik değerlendirme sonucu tümör dışı tiroid dokusu sadece 6 (%7) hastada normal olarak rapor edilmişti, 77 (%93) hastada ise papiller mikrokarsinom dışında patoloji saptanmıştı. 28 hastada lenfositik tiroidit, 33 hastada nodüler guatr, 7 hastada folliküler adenom ve 3 hastada iyi diferansiye tiroid kanseri mevcuttu. Tartışma: Papiller tiroid mikrokarsinomu sık karşılaşılan bir patolojidir. Önemli bir kısmı birden fazla tümör odağı halinde izlenmekte ve sıklıkla tiroid dokusunda tümör dışında patolojik değişiklikler bulunmaktadır.