Bildiri Özetleri
Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiriler sadece internet aracılığıyla www.turkcer.org.tr/uck2010  adresinde, kongre sayfasına ulaşılıp bildiri başvuru formu doldurulduktan sonra gönderilebilir. Bu başvuru formu doldurulurken araştırmacı otomatik ve aşamalı olarak on-line yönlendirilecektir. Başvuru sahibi tarafından doldurulan bildiri formunun bir çıktısının saklanması tavsiye edilir. Faks, elektronik ya da normal posta ile yollanacak veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Web sitesinde belirtilen kurallara uyulması önemle rica olunur.

BİLDİRİ GÖNDERİM SÜRESİ SONA ERMİŞTİR.

  1. Kongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
  2. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul edilmeyecektir.
  3. Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.
  4. Gerektiğinde bildiri özetlerinin sunum biçimi bilimsel sekretarya tarafından değiştirilebilir. Bu durum iletişimden sorumlu yazara bildirilecek ve onay alınacaktır.
  5. Bildiri sahiplerine "Bildiri Formu Alındı" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir.
  6. Kongrede aynı araştırıcı en fazla 3 sözlü bildirisi sunabilecektir. Sunumu yapacak olan araştırıcı belirtilmelidir. Genelde kıdemli asistanların veya yeni uzman olan meslektaşlarımızın 1. isim olarak yer aldıkları çalışmalarda sunum yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum veya poster tartışması oturumunda sunumu yapan araştırmacı yanında o çalışma ile ilgili bir öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunmasına azami dikkat gösterilmelidir.
  7. Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda bu durum belirtilmelidir.
  8. Araştırıcıların varsa herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır. Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulamayan (poster veya sözel olarak) ve 'Poster Tartışması' oturumuna katılamayan çalışmaların tüm yazarlarının, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki ulusal kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları bu açıdan değerlendirilecektir.
  9. Tüm yazarların tam isimleri (isim ve soy isim olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. Konuşmacı ve kurum isimleri İlgili bölüm dışına taşmayacak şekilde yazılmalıdır.  İletişimden sorumlu yazarın posta adresi, telefon ve faks numaraları ayrıca ilgili bölümlere yazılmalıdır..
  10. Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
  11. Özet metin hatasız olarak yazılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan özet kitapçığında yer alacaktır.
  12. Özet metnin içerisinde tablo, grafik veya imaj eklenmemelidir.
  13. Özet metnin word dokümanı arial-12pt ile yazılmalıdır.
  14. Bildiri özetlerinin en fazla 300 kelimeden oluşması gerekmektedir .(Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç bildiri özet kapsamında yer almamaktadır. 300 kelimeden fazla olan bildiri özetlerini sistem otomatik olarak kabul etmeyecektir.)
  15. Bildirilerin
    1. Amaç bölümünde sorun ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
    2. Gereç ve yöntem bölümünde, yöntem net olarak belirtilmeli, gereç/örnekleme seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan çıkarımlara ulaşmak için uygun olmalı, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir. Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
    3. Sonuçlar bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmelidir.
    4. Tartışma ve çıkarım bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
    5. Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir. Metinde sadece standart kısaltmalar yapılmalı ancak ilk kullanımında kısaltma tanımlanmalıdır.

SUNUMLAR
Sözel bildiri  ve video sunumları 7 dak. sunum 2 dak. tartışma ile sınırlıdır.
Sözlü sunumlarda powerpoint üzerinde kısa filmler yer alabilir ve görsel materyalin yoğun kullanımı tercihen önerilir. Ancak tamamı video filmi şeklinde hazırlanacak sunumlar için de verilmek istenen mesajı anlatan bir özet yazılmalıdır. Kongrede sözel bildiride bulunacak olan katılımcıların, programda belirtilen sunum gününden en az bir gün önce bildirilerini, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Bildiriler, Office 2000 veya üstü yazılımlarla hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. 

BİLDİRİ KATEGORİLERİ (SÖZLÜ, VİDEO, POSTER)

1

Karaciğer - Safra yolları ve Pankreas Cerrahisi

2

Özofagus, Mide ve İnce Bağırsak Cerrahisi

3

Kolon ve Rektum Cerrahisi

4

Transplantasyon (Böbrek, Karaciğer, Pankreas, İnce bağırsak)

5

Cerrahi Gastrointestinal Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi, ERCP)

6

Meme Cerrahisi

7

Fıtık Cerrahisi (İnguinal, Ventral, Diyafragmatik)

8

Endokrin Cerrahi (Tiroid, Paratiroid, Adrenal, Pankreas, GİS)

9

Acil Cerrahi, Travma, Yoğun Bakım, Yanık, Periferik Vasküler Cerrahi

10

Deneysel Araştırma, Alet-Cihaz ve Teknik

11

Hemşirelik

12

Diğer (Cerrahi Enfeksiyon, Cerrahi Eğitim, Mediko-Legal Konular vb)