Kongreye Davet
Türk Cerrahi Derneği Başkanı'ndan

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Cerrahi Derneği (TCD) üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması, genel cerrahi alanında toplum yararının gözetilmesi ve genel cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. Bu bağlamda sürekli tıp eğitimi (STE) etkinlikleri başta kongreler olmak üzere en çok önem verdiğimiz çalışma alanımızdır.

Tıp eğitimi yaşam boyu öğrenme sürecidir. STE, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra başlar ve hekimlik yaşamının sonuna kadar devam eder. "50 yıl için müfredat" deyimi STE' nin tüm hekimlik yaşamını kapsadığına işaret eden, yerinde bir tanımladır. Cerrahlar STE etkinlikleri içinde en çok ulusal kongrelere katılmaktadır. BU bağlamda Ulusal Cerrahi Kongresi derneğimizin en çok önem verdiği etkinliklerinden başlıcasıdır.

BU dönemde Ulusal Cerrahi Kongresi'nin 2010 yılında Ankara'da yapılmasına karar verilmiştir. Ülkemizde hemen her uzmanlık derneğinin uzun zamandır Antalya bölgesindeki tatil köylerinde "her şey dahil" sistemi ile gerçekleştirdiği kongrecilik anlayışı bazı avantajlar (özellikle kongrenin sosyal programı ve katılımcıların sosyal programdan memnuniyetleri gibi) sunmakla beraber kongrelerin bilimsel programının gölgede kalabilmesi ve katılım/erişim sorunu gibi dezavantajlar da taşımaktadır. Bu nedenle 17. Ulusal Cerrahi Kongresi'ni başkente taşıdık. 17. Ulusal Cerrahi Kongresinin Ankara'da yapılması ile özellikle asistanlar olmak üzere katılımın artacağını ve kolaylaşacağını düşünüyoruz.

Endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki ve eğitim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması gibi ilkelere önem veriyoruz. Bu bağlamda TCD Yönetim Kurulu STE Etkinliklerinde Etik İlkeler ve Kurallar isimli bir çalışma yapmıştır. Bu kongre yayınladığımız bu ilke ve kurallar uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca önemli bir yenilik olarak kongrelerin başkanlığını TCD Başkanı'nın yapması yerine 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Başkanlığı'na da Prof. Dr. Dursun Buğra (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.) getirilmiştir. Böylelikle bilim ve eğitim alanında kongre düzenlemek gibi onurlu bir görevi daha çok eğiticinin paylaşmasına fırsat yaratılmıştır. Bu yeniliğin TCD için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Kongrenin bilimsel kurulu kongre başkanı tarafından belirlenmiş ve özerk bir çalışma anlayışı geliştirilmiştir.

TCD genel cerrahi alanında etkinlik gösteren tüm derneklerle iyi ilişkiler içindedir. Ülkemizde kongre, kurs, sempozyum, vb. gibi etkinlikler, etkinliğin amacı ve içeriğinden bağımsız olarak düzenleyicilerin istek ve anlayışına göre isimlendirilmektedir. Günümüzde özellikle eğitim etkinlikleri açısından bir enflasyon yaşandığı düşünülürse birbirini tekrarlayan etkinliklerin önüne geçilmesi ve etkinlik türüne göre standartların belirlenmesi çok önemlidir. TCD Genel Merkezi'nde 10 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen Yan Dal ve Bölgesel/Şehir Cerrahi Dernekleri toplantısında alınan karar gereği, TCD tarafından STE etkinliklerin uluslar arası standartlar gözetilerek tanımları yapılmıştır. Kongre, kurs, sempozyum, vb. gibi etkinliklerin tanımlarını ve standartlarını belirlemek üzere yapılan bu çalışma TCD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır. Aynı alanda farklı kurum ve kuruluşlar benzer amaçlar için çalışırken ulusal ölçekte uzlaşılara varılarak o ülke için gelenekler oluşturulması, etkinliklerin başarılı olması için ve kaynakların verimli kullanılması için akılcı bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle TCD olarak genel cerrahi alanında varlık gösteren bölge/şehir derneklerini ve yan dal derneklerini, diğer tüm eğitim kurumlarını doğru isimle, uygun amaçla, uygun yöntemle birbirini tekrarlamayan ancak tamamlayan ve geliştiren STE etkinlikleri düzenlemeye davet ettik.

17. Ulusal Cerrahi Kongresine ilgilerinizi bekliyor, sizi Başkentimiz' e davet ediyor, en içten saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Cem Terzi
TCD Başkanı


Kongre Başkanı'ndan

Değerli Meslektaşlarım,

Ulusal Cerrahi Kongrelerimizin (UCK) giderek artan katılımcı sayıları ve doyurucu bilimsel programları, gelecek toplantılardan beklentilerin yüksek olmasını sağlamaktadır. Bilindiği üzere UCK' leri son yıllarda Antalya'da ve büyük salon olanaklarına sahip otellerde gerçekleştirilmekteydi. Türk Cerrahi Derneği (TCD) Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 2010 yılında yapacağımız kongremiz, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara Sheraton Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Yine TCD Yönetim Kurulu, ilk kez düzenleme kurulunu yönetim kurulu dışındaki meslektaşlar arasından belirledi. Saygı duyulacak bu yaklaşım düzenleme kurulunun sorumluluğunu hem TCD Yönetim Kurulu, hem de cerrahi camiamız nezdinde bir kat daha arttırmaktadır.

Cerrahi çok dinamik bir tıp dalı. Bugün güncel olan bir tanı ya da tedavi yöntemi, yarın geçerliğini yitirmiş olabiliyor. Bu nedenle iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin bilimsel programlarında, meslektaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler üretebilecek konuların yanı sıra, cerrahide yeni eğilimleri, yeni tanı-tedavi yöntemlerini, cerrahi eğitimi sırasında ya da mezuniyet sonrasında karşılaşılan zorlukların çözümünü dengeli bir şekilde sunmayı hedefliyoruz.

Kongremizde genel cerrahinin tüm konularını içeren bir program oluşturmayı amaçladık. Dört günlük toplantı süresince son yılların-günlerin önemli başlıkları paneller, konferanslar, kurslar, karşıt görüşler, video oturumları, tartışmalı olgu oturumları, serbest bildiri ve poster oturumları şeklinde tartışılacak, ulusal ve uluslararası seçkin bilim insanları sunumlar yapacaklardır. Toplantılarımızın ayrılmaz parçasını oluşturan endüstrinin destekleyeceği uydu sempozyumları bilimsel içeriği zenginleştirecektir. Mesleki yaşantımızda çalışma alanlarımızı birlikte paylaştığımız hemşire arkadaşlarımız paralel oturumlar düzenlenleyeceklerdir. Genç cerrahları teşvik etmek amacıyla bildiri ve poster ödülleri verilecektir.

UCK gibi çok katılımlı toplantılarda bilimsel program dışında, meslektaşların uzun süredir görmediği arkadaşları, hocaları ile buluşması, sosyal ortamda bir araya gelerek cerrahinin ağır yükünden kısa süre için de olsa sıyrılabilmesi, ekip ruhu ile yetişmiş ve "ben" değil hep "biz" diyen cerrahlara yeni çalışma enerjileri yükleyecektir.

Değerli Meslektaşlarım, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi'nin esas gücünü katılımcılar ve onların etkin destekleri oluşturacaktır. Halen gerçekleştirilme aşamasındaki bilimsel program için öneri ve isteklerinizi TCD Yönetim Kurulu aracılığıyla düzenleme kuruluna iletebilirsiniz. Bilimsel ve sosyal içeriği akıllardan silinmeyecek bir kongreyi birlikte gerçekleştirmek için katkılarınızı bekliyor, düzenleme kurulu ve bilimsel kurul adına saygılarımı sunuyorum. Türk Cerrahi Derneği

Prof. Dr. Dursun Buğra
Kongre Başkanı