TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU
YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

Yeniden Belgelendirme
Tanım:
 Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu (TCYK) tarafından Yeterlik Belgesi verilen Türk Cerrahi Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1- Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek, bilgi ve beceri düzeyini artırıp koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu tarafından iç yönergede belirtilen gerekli koşulların sağlanması sonrasında Yeterlik Belgesi verilen Genel Cerrahi uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenme usullerinin tanımlanmasıdır. Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. 

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu İç Yönergesi’nin 5.8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları

Madde 3


3.1. En az 10 yıl önce TCYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesi’ni almış olmak ve aşağıda sunulan koşulların herhangi birini karşılamak,

3.2.Yeniden Belgelendirme için ancak TCD Üyesi olan adaylar başvuruda bulunabilir.

3.3. Yeniden belgelendirilmek için başvuracak adaylardan sürenin dolmasıyla en fazla 1 yıl içinde aşağıdaki dokümanları dosya halinde değerlendirilmek üzere TCYYK' ye teslim etmesi istenir.

Yeniden Belgelendirme Koşulları

Madde 4- Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar yeniden belgelendirilebilir:

4.1. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu ya da eşdeğeri uluslararası kredilendirme kurumları tarafından kredilendirilmiş Sürekli Tıp Eğitimi (STE), Sürekli Mesleki Gelişim (SMG), Continuing Medical Education (CME) etkinliklerine katılarak son 5 yılda en az 150 kredi almış olduğunu belgelemiş olmak. Yılda 50' den fazla puan alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

4.2. Yeterlik Kurulu web sayfasında her sene başında içeriği duyurulan tabloda ayrıntıları sunulan etkinliklerden son beş yıl içinde toplam en az 150 kredi almış olmak. Yılda 50' den fazla puan alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede dikkate alınmaz. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 150 krediye ek olarak, on yılı geçen her bir yıl için 50 puan almış olmak.

4.3. Teslim edilen belgeler TCYYK tarafından değerlendirilerek uygun olan adayların belgelendirme süreleri uzatılır. Yeterlilik Kurulu belgelerin incelenmesi için bir alt komisyon kurabilir. Belgeleri yeterli olmayanların yeniden belgelendirme için ya sınavın 2. basamağına girerek başarılı olmaları ya da en geç bir yıl içinde eksik belgeleri tamamlamaları istenir.

4.4. Başvurular yeterlik belgesi süresi dolmadan 6 (altı) ay öncesinden başlayarak yapılabilir. Başvurular online olarak TCYK başkanlığına yapılır. Bu amaçla her yıl TCYK web sayfasından duyuru yapılır.

4.5. Yeniden belgelendirmenin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Başvuru Dosyasının İçeriği 

Madde 5- Yeniden Belgelendirme için yapılacak başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

5.1. Başvuru dilekçesi

5.2. Önceki Yeterlik Belgesi örneği

5.3. Türk Tabipleri Birliği’ne bireysel başvuru sonucu olarak kişiye bildirilmiş Genel Cerrahi alanında ulusal bilimsel toplantılardan alınan TTB-STE/SMG kredilerinin belgeleri

5.4. Genel Cerrahi alanında uluslararası toplantılarda uluslararası kredilendirme kurumları tarafından verilen CME ve benzeri kredilerinin belgeleri 

5.5. TTB veya uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş Genel Cerrahi alanındaki ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantılara katılımda bulunulmuş̧ olmasına karşın ilgili toplantılar için kişi adına kayıtlı kredinin bulunamaması halinde; ilgili toplantılara katılım belgelerinin fotokopileri ve toplantı oturumlarına katılım beyannamesi 

5.6. Kredi puanı olmayan toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak veya poster ve sözlü̈ sunum ile katılınmış̧ ise bunu belgeleyen toplantı programının örneği,

5.7. Bir önceki Yeterlik Belgesi'ni aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların, künyelerinin listesi

5.8. Eğitim kurumlarındaki amir durumundaki anabilim dalı başkanları veya, eğitim sorumluları tarafından imzalanmış olan ve başvuruda bulunan kişinin ifa ettiği eğiticilik görevleri, heyet ve konsey katılımlarını gösteren belgeler, 

5.9. Dernek Başkanları veya organizatör kurum temsilcisi tarafından imzalanmış, bölgesel toplantılarda, kurslarda konuşmacı, eğitmen ve katılımcı vb. akademik etkinliklerde bulunma sonucu alınan varsa kredileri yok ise toplantı/kurs programını gösteren belge ile birlikte katılım belgesi,

5.10. Bu süre zarfında yapmış/veya yaptırmış olduğu mesleki uygulamaların (ameliyat, poliklinik, girişimsel işlemler (endoskopi gibi) vb.) yıllara göre tasnif edilmiş listesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürütme

Madde 6- Bu yönergeyi Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, Yeterlik Yürütme Kurulu yürütür.