TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYONU BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

 MADDE 1- Dayanak, Amaç ve Kapsam

1.1. Bu yönerge, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Programını Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu ile ilgili yürürlükteki “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Yönergesi” maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

1.2. Amacı Ulusal Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon başvuru ve değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerde Türk Cerrahi Yeterlik Yönergesi’nde yer alan kurul ve komisyonlarının işleyişi ile ilgili esasları belirlemektir. 

1.3. Bu yönerge, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi akreditasyon süreciyle ilgili olarak Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

 MADDE 2-Tanım ve Kısaltmalar 

Bu yönergede

TCD;  Türk Cerrahi Derneğini, 

TUK, Tıpta Uzmanlık Kurumu’nu

TUKMOS: (Genel Cerrahi) Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi’ni,

TCYYK: Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulunu,

EKPDK: Uzmanlık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Eşyetkilendirme Komisyonu’nu

ÖDR: Öz Değerlendirme Raporunu 

UEMS: Avrupa Tıp Uzmanları Birliğini (Union Europeen des Medecines Specialistes)

TTB: Türk Tabipler Birliği’ni

TTB-UDEK: Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

TTB-UYEK: Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu’nu ifade eder

MADDE 3. Akreditasyon Başvurusu

3.1. Başvurular Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu’na yapılır. 

3.2. Başvuru yapan kurum, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi vermeye TUK tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

3.3. Akreditasyon başvurusu Türk Cerrahi Derneği internet sitesinde “Kurum Ziyareti” başlığı altında yer alan “başvuru formunun” doldurulması, ilgili fakülte dekanı veya kurum yöneticisi ile Anabilim Dalı Başkanı/ Eğitim Sorumlusu tarafından imzalanması ve TCYYK Başkanlığı’na ulaştırılması ile yapılır. Başvurular sitede yer alan dilekçenin doldurulup imzalanıp taratılması ile mail yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruyu takip eden 5 iş günü içinde ıslak imzalı asıl başvuru belgesinin Yeterlik Kurulu sekreterliğine gönderilmesi gereklidir. Islak imzalı başvuru belgesi ulaşmadığı takdirde başvuru işleme konulmaz.

3.4. Başvurular, EKPDK tarafından değerlendirilerek karar Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu’na iletilir. Akreditasyon başvurusu TCYYK tarafından kabul edilen kurumlara “Akreditasyon Adayı” statüsü verilir. Başvurusu reddedilen kurumlara konu ile ilgili detaylı gerekçeli geri bildirim raporu gönderilir.

3.5. Akreditasyon adaylığı uygun bulunan ve konu ile ilgili kabul yazıları kendilerine ulaşan kurumlar için öngörülen bütçe TCD tarafından sağlanır. 

3.6. Akreditasyon adaylığı uygun görülen kurumlar daha sonraki süreç, takvim ve belgelere TCD Yeterlik Kurulu internet sitesinden ulaşarak temin etmelidir. Bu kurumlara istenildiği takdirde EKPDK’nin belirlediği en az 2 kişi tarafından bilgilendirme eğitimi toplantısı düzenlenir. Bu toplantılar yüz yüze ya da online olarak düzenlenebilir.

3.7. Akreditasyon adaylığı uygun bulunan ve konu ile ilgili kabul yazıları kendilerine ulaşan kurumlar, en geç 30 gün içinde Öz Değerlendirme Raporunu (ÖDR) hazırlayıp Akreditasyon Komisyonu’na iletilmek üzere Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu’na posta/ e-posta ile göndermelidir. 

MADDE 4. Öz Değerlendirme Raporunun (ÖDR) hazırlanması

4.1. ÖDR, “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartlar” metninde yer alan başlıklara uygun olarak başvuran kurum tarafından hazırlanır. 

4.2. EKPDK’de yer alan üyeler, kendi kurumlarının ÖDR hazırlama komisyonlarında görev alamazlar. 

4.3. ÖDR’nin değerlendirilmesi ve sonucun karara bağlanması sırasında gizlilik ve etik kurallar EKPDK ve Yeterlik Yürütme Kurulu üyeleri için de geçerlidir.

4.4. ÖDR, ekleri ile birlikte 1 nüsha basılı, 1 nüsha elektronik (taşınabilir belleğe kaydedilmiş) olarak Türk Cerrahi Yeterlik Kurul sekreterliğine ulaştırılır. Sekretarya başvuran kurumu ÖDR’nin ulaşma tarihi ve teslim alınan belgeler hakkında bilgilendirir. Sadece elektronik ortamda gönderilen ÖDR kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

4.5. Türk Cerrahi Yeterlik Kurul sekreterliği tarafından “ÖDR ön kontrol listesi” aracılığı ile teslim edilen basılı ve elektronik tüm belgeler değerlendirmeden geçirilir ve varsa eksikliklerin kurum tarafından tamamlanması istenir. Kurumdan bu eksiklikleri daha önceden belirlenmiş ve taraflarla başvuru öncesi paylaşılmış olan süre içinde tamamlaması istenir.

Madde 5. Öz Değerlendirme Raporu’nun İncelenmesi Ve Karara Bağlanması 

5.1. ÖDR her bir EKPDK üyesi tarafından detaylıca okunur. Komisyonun kendi içinden belirleyeceği biri raportör olmak üzere en az 3 komisyon üyesi tarafından değerlendirme kılavuzu ilkeleri dikkate alınarak bir rapor hazırlanır. Raportör kendi görüşü de dahil diğer 2 komisyon üyesinin görüşlerini ortak bir rapor haline getirir. Hazırlanan bu rapor Akreditasyon Komisyonu ÖDR Değerlendirme Toplantısı’nda online/yüz yüze görüşülür. ÖDR değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan ortak raporda uzlaşı sağlanamayan konular bu panelde tartışılarak “Kurum Ziyaretine Uygun” ya da “Kurum Ziyaretine Uygun Değil” kararı gerekçeleri ile birlikte alınır. Alınan karar/ gerekçeli karar Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu’na gönderilir. 

5.2. Akreditasyon kurulunun kararı ile gelen rapor TCYYK’nin üyeleri tarafından öncelikle bireysel olarak değerlendirilir. TCYYK Kurul başkanı raporun ortak online/ yüz yüze toplantıda değerlendirilmesi için bir tarih belirler. Belirlenen tarihte röportör olarak görev alan Akreditasyon komisyonu üyesi her bir standartla ilgili değerlendirmeyi ve gerekçesini içeren raporu sözlü olarak sunar, yöneltilen soruları yanıtlar.

5.3. Kurumun ziyarete uygunluğu hakkındaki kesin karar TCYYK değerlendirme toplantısında yapılan değerlendirme sonrası alınır.

Karar Gerekçe 

1. Kurum Ziyaretine Uygun 

1.1. Öz Değerlendirme Raporu, “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi için Ulusal Standartları’na göre anlaşılır, bilgi ve belgeler ile desteklenmiş şekilde hazırlanmıştır. Bu standartlar, kurum ziyareti ile değerlendirilebilecek düzeydedir. Herhangi bir ek bilgi ve belgeye ihtiyaç yoktur. 

1.2. Öz Değerlendirme Raporu, “TCYK Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’na göre hazırlanmakla birlikte, hazırlanan ÖDR içindeki bir veya birkaç başlıkta yoruma açık, kurum ziyareti sırasında karar verilebilecek bilgi ve belge eksiği bulunmaktadır. 

2.Kurum Ziyaretine Uygun Değil 

2.1. Öz Değerlendirme Raporu, “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’na göre hazırlanmakla birlikte, bir ya da bir kaç standardın karşılanma durumu ile ilgili bilgi ve belge eksikliği vardır. Bu nedenle değerlendirme yapılamamaktadır. Yeterlik Kurulu tarafından başvuru öncesi ilan edilen tarihler arasında ilgili bilgi ve belgelerin Yeterlik Yürütme Kurulu’na ek rapor olarak göndermesi halinde kurum ziyareti yapılabilir. 

2.2. ÖDR’de kurumun “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’nı kurum ziyareti ile değerlendirebilecek düzeyde karşılamadığı anlaşılmış olup kurumun konu ile ilgili olarak bilgisine sunulan raporda yer alan eksiklikleri tamamladıktan en az 6 ay sonrası sunması halinde kurum ziyaretle değerlendirilebilir. 

2.3. ÖDR, “Türk Cerrahi Yeterlik Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’na göre hazırlanmamış ve/veya bu standartların değerlendirilebilecek düzeyde karşılanmadığı anlaşılmaktadır. Kurumun konu ile ilgili olarak bilgisine sunulan raporda yer alan eksiklikleri tamamlaması ve en az 1 yıl sonra sunması halinde kurum ziyaretle değerlendirilebilir.

MADDE 6. Kurum Ziyareti 

6.1. Kurum ziyareti, ÖDR’nin ilgili komisyon ve kurulda değerlendirilmesi akabinde “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’nı karşıladığı anlaşılan Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi veren merkezlerin altyapı ve uygulamalarının yerinde görülmesi, görüşülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla “Değerlendirme Kılavuzu” dikkate alınarak yapılır.

6.2. ÖDR’nin kabul edildiği Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, her kurum ziyareti için EKPDK üyelerinden en az üç kişilik ziyaret ekibi ve bir yedek üye belirlenir. TCYYK Başkanı ve var ise ziyaret edilecek kurumla aynı ildeki TCYYK üyesi ziyarete gözlemci olarak katılabilirler. TTB UDEK/UYEK temsilcisi/üyesi de ziyarette hazır bulunur.  Ekibe gözlemci olarak, ziyaret edilen kurum dışından son yıl Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrencisi eşlik edebilir. Gözlemci uzmanlık öğrencisi, “TCD Asistan Komisyonu” aracılığı ile belirlenir. Gözlemci uzmanlık öğrencisi sadece ziyaret sürecine eşlik edebilir, rapor ve nihai kararda yer almaz. Ekip üyeleri Yeterlik Kurulları için hazırlanan etik kurallar belgesinde yer alan maddelere uyduklarını beyan ederler.

6.3. Ekip başkanı EKPDK Başkanıdır, yokluğunda EKPDK yerine komisyondan bir başkan belirlenir.

6.4. Kuruma, kurum ziyareti kararı alındıktan en geç bir ay sonrası bir tarih olmak üzere ziyaret günü bildirir. Ziyaret edilen eğitim kurumunun en üst yöneticisi (Üniversite Tıp Fakülteleri için Dekan, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için Başhekim/Hastane Yöneticisi) ziyaret konusunda önceden bilgilendirilir. 

6.5. Kuruma değerlendirme ziyareti yapacak üyelerin kimlikleri ve iletişim bilgileri iletilir. Kurum beş iş günü içinde yazılı olarak ve gerekçesini belirterek üyelere itiraz edebilir. İtirazlar TCYYK’da değerlendirilir. İtirazın uygun görüldüğü durumlarda karar EKPDK’ye iletilir. EKPDK konuyu kendi içinde yapacağı bir toplantıda ele alarak yeni ziyaret ekibi üye ya da üyelerini belirler ve kararını TCYYK’ye iletir.

6.6. Değerlendirilecek kurum, ziyaret ekibi ve tarihin belli olmasından sonraki 3 iş günü içinde ekibinin başkanı ile iletişime geçerek, ziyaret için gerekli altyapı ve program detaylarını öğrenir. Üyeler kurum ziyareti öncesi ÖDR ve eklerini değerlendirme rehberini kullanarak bireysel değerlendirme yaparlar.

6.7. Ziyaret ekibi üyelerinin ulaşım ve konaklama gibi giderleri sağlanabiliyorsa öncelikli olarak kurumun kendi imkânları ile karşılanır. Karşılanamıyorsa yalnızca ulaşım ve konaklama TCD tarafından, havalimanı, otogar, tren istasyonu vb. dan kuruma transferi, bilgisayar, barkovizyon, toplantı odası, kırtasiye, yemek vb. gibi şehir içi her türlü ihtiyaçları kurum tarafından sağlanır.

6.8. Değerlendirme ekibi ziyaretten bir gün önce kurumun değerlendirileceği şehirde veya çevrimiçi toplanarak bireysel değerlendirmelerini paylaşarak ortak bir değerlendirme yapar, ziyaret sırasında özellikle incelenmesi gereken konuları, görüşülecek kişileri belirler. Kurum ziyareti yapılacağı gün ve program ile ilgili bilgi ziyaret edilecek kurumun web sayfasında ve/veya duyura panolarında, sosyal medyasında duyurulmuş ve ilgili birim elemanları ziyaret konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır.

Ziyaretin Gerçekleştirilmesi

3.2.3.1. Ziyaret, açılış̧ toplantısı ile başlar. Açılış̧ toplantısında, AD Başkanı/Kurumun Eğitim Sorumlusu'nun konuşmasını takiben ziyaret ekibi başkanı ziyaretin amacı anlatılır, ziyaret planı gözden geçirilir ve ÖDR kapsamındaki bilgiler kurum tarafından sunulur. Bu toplantıya ABD başkanı/ kurumun eğitim sorumlusu, eğiticiler, klinik uzmanları ve klinik asistanları katılmalıdır.

3.2.4. Ziyaret ve değerlendirme ekibi, Tıpta uzmanlık öğrencileriyle bire bir görüşür. Gerek görülürse, ayrıca tıpta uzmanlık öğrencileriyle grup olarak görüşme yapılabilir. Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10 ya da daha az sayıda tıpta uzmanlık öğrencisi varsa tümüyle görüşülür. Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10’dan fazla tıpta uzmanlık öğrencisi varsa, 10’dan az olmamak üzere, her bir eğitim yılını göz önüne alarak belirleyeceği sayıda tıpta uzmanlık öğrencileri ile görüşme yapılır. Görüşme sırasında tıpta uzmanlık öğrencilerinin karneleri/portfolyo yanlarında olmalıdır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinden alınan bilgiler gizli tutulur. Tıpta uzmanlık öğrencileriyle yapılan görüşmelerde, ziyaret öncesinde doldurulmuş değerlendirme formlarında yer alan bilgiler gözden geçirilir. Tüm tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından formların doldurulamadığı durumlar, ziyaret ve değerlendirme ekibi tarafından gerekçeler dikkate alınarak değerlendirilir. 

3.2.4.1. Ziyaret ve değerlendirme ekibi, gerek görülür ya da talep edilirse Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu ve kurumun eğitim sorumlusu dışındaki eğiticilerle de görüşür. Eğitici iş çizelgesi gibi dosya ve kayıtlar incelenir. 

3.2.4.2. Ziyaret ve değerlendirme ekibi, eğitim kurumundan görevli kişi ya da kişilerin eşliğinde eğitim ortamı ve olanaklarını gözden geçirir. Kurumun uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm alanlarını (laboratuvarlar, yataklı servisler, poliklinikler, kütüphane, araştırma alanları, tıpta uzmanlık öğrencileri odası, dinlenme alanları vb.) gezerek yerinde değerlendirir. Ziyaret sırasında uzmanlık eğitimi süreci için gerekli olan kurum içindeki diğer uzmanlık dallarına ilişkin alanlar da mümkün ise gezilerek değerlendirilmelidir. Değerlendirme sürecinde kuruma ait veri tabanı (eğitim çalışmaları ile ilgili doküman vb.) ve istatistik kayıtlarından (laboratuvar kayıtları vb.) yararlanılır. 

3.2.4.3. Ziyaret ve değerlendirme ekibi kendi arasında durum değerlendirmesini yapar. 

3.2.4.4. Bu toplantının sonunda öneriler, ziyaret edilen kurumda, Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu ile birlikte yapılan kapanış toplantısında gözden geçirilir (Eğitim Kurumlarının akreditasyonu ziyaret ve değerlendirme ekibi iş akış şeması). 

3.2.4.5. Ziyaret mümkünse bir gün içerisinde bitirilir. Ziyaretin yinelenmesi durumunda yarım günlük bir süre yeterli olabilir. Ziyaret ve değerlendirme ekibi, ziyaret programının sonunda, değerlendirme, karar verme ve öneri sunma aşamaları için, kendi kurum eğitim sorumlusu ve eğiticilerle değerlendirme toplantısı yapar. Ziyaret raporunu hazırlama görevini üstlenen ziyaret ve değerlendirme ekibi sekreteri bu sırada son notlarını tamamlar. 

3.3. Ölçütler ve Değerlendirme 

3.3.1.  Ziyaret ve değerlendirme ekibi tüm veri ve gözlemleri içeren bir değerlendirme yapmalıdır. Bu değerlendirme, TTB-UDEK, UYEK ve TCD tarafından tanımlanan ölçütlere uygun olmalıdır. 

3.3.2.  Ziyaret sırasında veri toplama aşamasında Kurum Ziyareti Kontrol Listesi kullanılır. 

3.3.3.  Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediği, asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerilerin nicelik ve niteliği değerlendirilir. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri ve /veya portfolyo gibi süreç değerlendirmelerini denetler. 

3.3.4.  Değerlendirme, Akreditasyon komisyonu tarafından öncelikli olarak belirlenen minimum kriterlerin mutlaka sağlanmış olması esasına dayalı olmalıdır. Diğer ölçütlerde değerlendirme farklılıkları gözlenebilir. 

3.1. Ziyaret Raporu 

3.1.1.  Ziyaret ve değerlendirme ekibi; karar, değerlendirme ve önerilerini üzerinde tam bir anlaşma sağlanmış olarak oluşturmalıdır. 

3.1.2.   Akreditasyon Komisyonu tarafından hazırlanmış olan “Eğitim kurumlarının akreditasyonu ziyaret sonu değerlendirme ve öneri raporu”nda; tarih, ziyaret edilen kurum ve kurum sorumlusunun adı belirtilmelidir. 

3.1.3.  Ziyaret raporunun yazımı en geç 15 gün içinde tamamlanmalıdır. Ziyaret raporu Ziyaret ve Değerlendirme Ekibi üyelerinin kimlik, unvan ve adresleri yer almalı ve tüm üyeler tarafından imzalanmalıdır. 

3.1.4.  Ziyaret ve değerlendirme ekibi başkanı, tamamlanmış raporu Akreditasyon komisyonuna sunar, akreditasyon komisyonu raporu inceler ve gerekirse ziyaret ve değerlendirme ekibi ile görüşerek raporu, “Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programı’na uygunluğu açısından değerlendirir ve uygun olduğuna karar verirse onaylanmak üzere TCYYK’ye sunar. TCYYK, ziyaret raporunu değerlendirerek onaylar. 

3.1.5.  TCYYK akreditasyon belgesi verilip verilmemesini iki ay içinde karara bağlayarak, sonucu ziyaret edilen eğitim kurumuna (Anabilim Dalı Başkanlığı veya eğitim sorumlusu) varsa gerekçeleri ile birlikte bildirir. Raporun karar kısmını TCD Yönetim Kurulu ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na iletir. 

3.1.6.   TCYYK Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesini alan kurumların sonuçları TCD bülteni ve TCD internet sitesinde yayımlar. Bu rapor, belgelendirilmiş eğitim kurumlarının bir listesini, ziyaret tarihlerini ve belgelendirmelerin geçerlik sürelerini içerir. 

6.9. Ziyaret ekibi “Değerlendirme Kılavuzu” ile uyumlu şekilde ziyaret gerçekleştirir, ziyaretin tamamlanması akabinde bir araya gelerek ziyaret sonu bilgilendirme toplantısı düzenler. Çıkış bildirimi ekip başkanı, Dekan, uzmanlık öğrencisi eğitim/öğretiminden sorumlu dekan yardımcısı, başhekim, anabilim dalı başkanı, anabilim dalı öğretim görevlileri, eğitim sorumluları, başasistanın hazır bulunduğu toplantıda kuruma sözlü olarak sunar.

6.7. Kılavuza uygun hazırlanmış “Kurum Ziyareti Raporu” ziyaretin sona ermesinden en geç 7 gün içinde basılı ve elektronik olarak ziyaret ekibi başkanı tarafından Türk Cerrahi Yeterlik (Board) Yürütme Kurulu’na iletilir. 

6.8. Değerlendirilen kurum 7 gün içinde çıkış bildirimi ile ilgili varsa itiraz ya da görüşlerini Türk Cerrahi Yeterlik (Board) Yürütme Kurulu’na iletilir.

MADDE 7. Akreditasyon Kararı 

7.1. TCYYK, sona ermiş tüm başvurular için ÖDR ve kurum ziyareti raporlarını, çıkış bildirimine dair kurumların itirazlarını EKPDK başkanına iletir. 

7.2. Akreditasyon komisyonu, kurum ziyareti başkanı ya da raportörü tarafından sunulan raporun değerlendirilmesi gündemi ile toplanır. Toplantıda her başlık ayrı ayrı, ardından tümü birlikte gözden geçirilir. Toplantı sonunda kurum için “Tam Akreditasyon”, “Koşullu Akreditasyon” ve “Akreditasyona Uygun Değil” kararı 9 komisyon üyesinden en az altısının “evet” oyu vermesi ile alınır.

7.3. Akreditasyon Komisyonu kurumun akreditasyonu ile ilgili olarak ortak hazırlanan son raporu ve programın akreditasyonla ilgili statüsünü TCYYK’na önerir.

7.3.1. Tam Akreditasyon: Kurumun “Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartlar”ı karşıladığının belirlendiği durumunda verilen statüdür. Kurumun “Tam Akreditasyon” aldığı tarihten başlamak üzere 5 yıl süreyle geçerlidir. Ancak kurum üçüncü yılın sonunda yapılacak olan ara değerlendirme sürecinde varsa güncellenen yoksa hali hazırda yürürlükte olan Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları karşılamaya devam ettiğini belgelemeli ve gelişim raporlarını yıllık bazda Akreditasyon Komisyonunda değerlendirilmek üzere Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmelidir. 

7.3.2. Kurumun Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programına dair “Akreditasyon Sonuç Raporu” hazırlanarak o yıl yapılan Türk Cerrahi Kongresi/ Cerrahi Araştırma Kongresi’nde açıklanır, TCD Web sayfası ile ve bülteninde yayınlanır. Akredite programlarda akreditasyonun sürekliliği için akreditasyon sürecinin 5 yılının tamamlanacağı yıl başvuru döneminde başvuru yapılması gerekir.

7.3.3. Koşullu Akreditasyon: ÖDR raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu eğitim programında temel standartların bir veya birkaçının karşılanma sınırında olduğunun saptandığı durumlarda 18 ay içinde bu standartların eğitim merkezi tarafından tamamıyla karşılanabileceği düşünüldüğünde verilen statüdür. ÖDR ve eklerinde saptanan eksik başlıklar yanı sıra diğer standartlar kurum ziyareti sırasında yerinde değerlendirilir. Ziyaret ekibi gerekçeleri ile birlikte hazırladıkları ziyaret sonrası raporu yazılı olarak sunar.

7.3.4. Koşullu akreditasyon süresi uzatılamaz. Bu süre sonunda standartların karşılandığı belirlenirse kurum “Tam Akreditasyon” statüsüne geçer. Tam akreditasyon bu kararın alındığı tarih itibariyle 5 yıl geçerlidir. Diğer süreçler 7.3.1. maddede yer alan bilgiler doğrultusunda ilerler. 

7.3.5. Akreditasyon için uygun değil: ÖDR ve eklerinin değerlendirmesi ya da kurum ziyareti sonucunda kurumun “Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi” için ulusal standartları karşılamadığı saptanan genel cerrahi uzmanlık eğitim programının statüsüdür. Bu kurumlar en az 24 ay sonra akredite olmak için yeniden başvuru yapabilirler. 

7.4. Akreditasyon Belgesi, tam akredite statüsü verilen programların yürütüldüğü merkezlerde dekan, uzmanlık öğrencisi eğitiminden sorumlu dekan yardımcısı, başhekim, uzmanlık eğitimi veren merkezin başkanı, öğretim görevlileri, uzmanlık öğrencisi, yardımcı sağlık personeli, sekreterlerin de katıldığı bir toplantıda Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı tarafından takdim edilir. Ayrıca eğitim merkezinin bağlı olduğu Dekanlık makamına sunulur. 

Madde 8: Ara Değerlendirme

8.1. Ara değerlendirme: Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Programı tam akredite edilen kurum üçüncü yılın sonunda “Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları” karşılamaya devam edip etmediklerini değerlendirmek ve bir önceki sonuç raporunda Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından yazıyla kendilerine iletilen önerileri yerine getirme durumlarını ve önerilenler dışında yapılan iyileştirmeleri değerlendirmek amacıyla yapılır.

8.2. Akreditasyon sürecinin 3. yılındaki kurumlar, yazı ile bilgilendirilir ve güncel Ara Öz Değerlendirme Raporu (A-ÖDR) hazırlama kılavuzu gönderilir.

8.3. Ara değerlendirme süreci öz değerlendirme süreci ile benzerlik gösterir. Akreditasyon Komisyonu tarafından kurumu ilk ziyaret eden ekip başkanı ve raportör mümkünse aynı ilk ziyaret ekibinden oluşmak üzere 3 kişilik değerlendirme ekibi belirlenir. 

8.4. A-ÖDR, güncel A-ÖDR Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak başvuran kurum tarafından hazırlanır ve 1 nüsha basılı, 1 nüsha elektronik (taşınabilir belleğe kaydedilmiş) olarak Yeterlik Kurulu Sekretaryası’na gönderir. Kurumlar A-ÖDR’nin ulaşma tarihi ve teslim alınan belgeler hakkında bilgilendirilir. Belgeler sekretarya tarafından gözden geçirilir, eksiklik varsa 30 iş gün içinde tamamlanması istenir.

8.5. Yeterlik Kurulu sekreteri, A-ÖDR ve eklerini ve güncel kurum değerlendirme kılavuzunu mümkünse ilk ziyaret ekibine tekrar gönderir.

8.6. Ziyaret ekibi, ilgili belgeler ellerine ulaştıktan sonra en geç 30 gün içinde A-ÖDR’yi değerlendirir. Raporlarını EKPDK e sunarlar, ortak karar raporu TCYYK’ye iletilir.

Madde 9: Re-akreditasyon

9.1. Re-akreditasyon süreci akreditasyon süreci ile aynıdır.

9.2. Tam Akreditasyonun Devamı: Eğitim programının tüm temel standartları karşılamaya devam ettiği durumda verilen statüsüdür. Kurumun ‘Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Programı’ na ait sonuç raporu hazırlanır ve eğitim merkezinin bağlı olduğu dekanlık/yönetime iletilir. Sonuçlar TCD web sayfasında yayımlanır. 

9.3. Tam Akreditasyon Statüsü’nün Koşullu Akreditasyona Düşürülmesi: Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’nın tamam yakını karşılanmakla birlikte birkaç başlıkta gerilemenin saptandığı ve ziyaret ekibinin bu standartların 18 ay içinde eğitim merkezinin karşılayabileceği doğrultuda kanaat bildirdiği durumda verilen statüdür.

9.4. Tam Akreditasyon Statüsü’nün Akreditasyon İçin Uygun Değil Statüsüne Düşürülmesi: Kurumun Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi İçin Ulusal Standartları’nı karşılayamaz hale geldiği statü olup bu durumda kurumların Tam Akreditasyon statüsü sonlandırılır. 

9.4. Tam akreditasyona devam yanı sıra kurumun akreditasyon statüsünün değişimine ait işlemler ilk akreditasyon ziyaretinde olduğu gibi ilerler. Nihai rapor Akreditasyon Komisyonu tarafından hazırlanarak Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunulur. Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu’nun konuyla ilgili yaptığı toplantıda rapor son halini alır. 

MADDE 10. Gelişim Raporu

10.1. Gelişim Raporu; tam akredite statüsü alan eğitim merkezleri ‘Değerlendirme/Ara Değerlendirme Sonuç Raporu’nda geliştirilmesi gereken yönler hakkında yapmış oldukları çalışmaları, değişiklikleri ara değerlendirmenin yapılacağı yıl hariç yıllık olarak hazırlayarak Akreditasyon Komisyonuna iletilmek üzere bir basılı ve bir taşınabilir belleğe kayıt edilmiş halde Yeterlik Kurulu sekreterliğine iletir. 

10.2. Gelişim Raporu Akreditasyon Komisyonu tarafından değerlendirir ve hazırlanan rapor Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunulur. Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu konu ile ilgili yaptığı toplantıda son halini alan rapor eğitim merkezinin başkanı bilgilendirilmek üzere kurum amirine yazılı olarak iletilir. 

MADDE 11. Yürürlük ve Yürütme 

11.1. Bu Yönerge Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir ve kapsamında tarif edilen süreçlerin yürütülmesinden Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı sorumludur.