GİRİŞ

Türkiye’de genel cerrahi uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, (yönergede Yeterlik Kurulu olarak geçecektir) Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur. Yeterlik Kurulu, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan ancak akademik anlamda özerk olan, kâr amacı gütmeyen bir belgelendirme ve eşyetkilendirme (akreditasyon) kurulu olarak kurulmuştur. Yeterlik Kurulu çalışmaları Türk Cerrahi Derneği İktisadi İşletmesince finanse edilir. Dernek Yönetim Kurulundan bir üye Yeterlik Kurulunun Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra dernek yönetim kurulu ve yeterlik kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur. Yeterlik Kurulunun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB - Ulusal Yeterlik Komitesi (UYEK) yönergeleri ile uyumlu olacaktır.

GENEL KONULAR

1- Tanım

Türk Cerrahi Derneği ile eşgüdüm içerisinde ve özerk olarak çalışan Yeterlik Kurulu, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan, yeterlik belgesinin sürdürülmesi alanında koşulları belirleyen ve değerlendirmeleri sağlayan, uzmanlık eğitimi veren birimler için, hizmetin hacmi ve çeşitliliğini, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliğini, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliğini, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığını, eğitim ortamının uygunluğunu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığını ve araştırma olanaklarını değerlendirebilecek rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerini eşyetkilendiren bir kuruluştur.

2- Amaçlar

Türk Cerrahi Derneğinin ve Türk Cerrahi Yeterlik Kurulunun bu temel amaçlar doğrultusunda hedefleri şunlardır:

2.1-Genel cerrahi uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki “yeterliğin” ve eğitim birimleri eş yetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresi boyunca işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim programı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını sağlamak.

 2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” /portfoliogibi belgelendirme araçlarının oluşmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliğini, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği ile alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliğini, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığını, eğitim ortamının uygunluğunu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığını ve araştırma olanaklarını değerlendirebilecek rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eşyetkilendirmek.

2.5- Mesleki bilgi ve uygulamalar açısından uzman hekimlerin yeterliklerini sınamak ve belgelendirmek.

2.6- Uzmanlık yeterlik belgesi vermek.

2.7- Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli mesleksel gelişim programlarına katılımını özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8- Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “eşyetkilendirme” standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.

2.9- Tüm bu çabaların ülke çapına yayılması için gerekli çalışmaları yapmak

3. Çalışma ilkeleri

3.1- Türk Cerrahi Derneği yapısında, dernek tüzüğüne uygun olarak kurulur ve çalışır.

3.2- Türk Cerrahi Derneğinin akademik anlamda özerk bir çalışma organıdır.

3.3- Yeterlik Kurulu’nun çalışmaları ile ilgili tüm gelir-giderleri Türk Cerrahi Derneği İktisadi İşletmesi tarafından finanse edilir.

3.4- Yeterlik Kurulunun temel çalışma alanları, esasen gönüllülük temelinde olmak üzere, uzmanların yeterliklerinin belgelendirilmesi/yeniden belgelendirilmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin uzmanlık eğitimi programlarının eşyetkilendirilmesi/yeniden eşyetkilendirilmesidir.

3.5- Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.6- Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında olduğu gibi belgelendirme ve eşyetkilendirme ile ilgili çalışmalarında da standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine uygunluğunu sağlar.

KURUL ve KOMİSYONLAR

4- Kurulun Yapısı Yeterlik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur:

4.1- Genel Kurul

4.2- Yürütme Kurulu

4.3- Denetleme Kurulu

4.4- Eğitim Üst Kurulu

4.5- Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (EşyetkilendirmeKomisyonu)

4.6- Yeterlik Sınav Komisyonu

4.7- Bu kurul ve komisyonlarda seçilen üyeler yalnızca bir kurul/komisyonda görev alabilirler.

4.1- Genel Kurul

Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. Genel Kurul, en az iki yılda bir (düzenlenmiş ise derneğin ulusal kongresinde) toplanır. Türk Cerrahi Derneği üyesi olan ve aidatını düzenli olarak ödeyen Genel cerrahi dalında yeterlik belgesini almış her uzman Genel Kurul’un doğal üyesidir. Kurul üyeleri kendi aralarından toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir sekreter seçerler. Genel Kurulun Görevleri:

4.1.1- Genel Kurul’un temel görevi Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu 4 yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak.

4.1.2- Yeterlik İç Yönergesi ile ilgili olarak getirilen önerileri karara bağlayarak kesinleştirmek

4.1.3- Yürütme Kurulu çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşmek.

4.1.4- Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşmek, karar almak ve seçmek.

4.2- Yürütme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 8 asil, 6 yedek üyeden oluşur. Bu gruba Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği 1 yönetim kurulu üyesi de eklenir. Yürütme kuruluna seçilmek için; Türk Cerrahi Derneği üyesi olmak, Genel cerrahi dalında yeterlik belgesini almış ve en az 5 yıldır üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde aktif eğitici kadrolarında çalışıyor olmak gereklidir. TCD Yeterlilik Yürütme Kurulu Üyeleri ve TCD Yönetim Kurulu Üyeleri aynı anda iki görevde (TCD Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği üye hariç olmak üzere) çalışamazlar. Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve en fazla iki dönem görev yaparlar. Yürütme Kurulu Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 8 kişi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin veya aday olma koşullarını kaybeden üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Yürütme Kurulu Görevleri:

4.2.1- Yürütme Kurulu, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.2- Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az 4 kez toplanır.

4.2.3-Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.4- Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve kararlar alır.

4.2.5- Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurul ve ilgili kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, kararlar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

4.2.6-Yeterlik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.7- Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yıl başında duyurur.

4.2.8-Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.9- Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.10-Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için eşyetkilendirme komisyonu aracılığı ile eşyetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna, TTBUDEK ve UYEK‟e bilgi verir.

4.2.11-Türk Cerrahi Derneğini‟ni ve Yeterlik Kurulu‟nu TTB-UDEK ve UYEK„de ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.3- Denetleme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Denetleme kuruluna seçilebilmek için; Türk Cerrahi Derneği üyesi olmak, Genel cerrahi dalında yeterlik belgesini almış ve en az 5 yıldır üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde aktif eğitici kadrolarında çalışıyor olmak gereklidir. Görev süreleri 4 yıldır ve bu üyeler en fazla iki dönem için seçilebilirler. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Aday olma koşullarını kaybeden üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Denetleme Kurulunun Görevleri:

4.3.1- Yürütme Kurulunun çalışmalarını denetler.

4.3.2-Alınan ve uygulanan kararların tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu denetler.

4.3.3- Her yıl bir rapor hazırlar, bu raporları Yürütme Kuruluna ve TCD Yönetim Kuruluna sunar. 2 yılda bir de o ana kadar hazırlanmış raporları ve dönem sonu kesin raporu, düzenlenmişse Genel Cerrahi Kongresi sırasında gerçekleştirilen, kongre düzenlenmemişse ayrıca toplanan Yeterlik Genel Kuruluna sunar.

4.4 Eğitim Üst Kurulu

Eğitim Üst Kurulu Türk Cerrahi Derneği üyesi olan, Tıp Fakülteleri Ana Bilim Dalı Başkanları* ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Genel Cerrahi Klinikleri Eğitim Sorumlularından* oluşur. Bu üyeler dışında Türk Cerrahi Derneği Yönetim kurulundan bir kişi bu kurula katılır. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkan ve sekreterin görev süreleri dört yıldır (Eğitim üst kurul üyeliği kriterlerine uygunluğu değişen üyenin görevi kendiliğinden sonlanır). Yürütme Kurulunun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda 1 kez toplantıya çağrılır.

*EK 1. Devletin yasal düzenlemeleri ile bu kadrolar için tanımlanacak kadro unvanı geçerlidir.

Eğitim Üst Kurulunun Görevleri:

4.4.1- Yeterlik Belgesi olan uygun adaylar arasından Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonunu (EşyetkilendirmeKomisyonu) seçmek.

4.4.2- Yeterlik Belgesi olan uygun adaylar arasından sınav komisyonu üyelerini seçmek

4.4.3- Adı geçen komisyonların icraatlarını denetlemek

4.4.4- Yürütme Kuruluna her alanda danışmanlık yapmak.

4.4.5- Cerrahi Uzmanlık Eğitimi müfredatını belirlemek

4.4.6- Eğitimi kurumları standardını belirlemek

4.4.7-Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlamak.

4.4.8- Uygulamadan doğan sorunlar hakkında geri bildirim vermek ve bu sorunların çözümü için projeler önermek.

4.4.9. Komisyonlarda görev alacak adaylarısadece bir kurul veya komisyonda görevolacak şekilde belirlemek.

4.5- Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (EşyetkilendirmeKomisyonu)

Eğitim üst kurulunca seçilen 8 asil (Üniversite ya da Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin her birinden en az üçer üye ile temsil edilirler) ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu gruba Türk Cerrahi Derneği’nin görevlendirdiği 1 kişi eklenir. Eşyetkilendirmekomisyonuna seçilebilmek için Türk Cerrahi Derneği aktif üyesi olmak, Genel Cerrahi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak ve uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 10 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak gereklidir. Bu üyeler 4 yılda bir seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin veya aday olma koşullarını kaybeden üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Görev süreleri 4 yıldır ve en fazla iki dönem için seçilebilirler. EşyetkilendirmeKomisyonu yılda en az iki defa toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kuruluna sunar.

Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonunun (Eşyetkilendirme Komisyonu) Görevleri:

4.5.1- Temel hedefi “toplum sağlığını geliştirmek/ iyileştirmek” olan ulusal cerrahi uzmanlık eğitim programı‟nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde değerlendirmek ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunmak.

a. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış-) ve gerekçesi

b. Eğitim programını uygulama yöntemleri (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)

c. Eğitim programını sınama yöntemleri (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)

d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, süreç değerlendirmesi, çekirdek program analizi gibi)

4.5.2- Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini değerlendirerek, öneriler getirmek.

4.5.3- Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyalarının (portfolyolarının) hazırlanma ve uygulanması konusunda standartları belirlemek ve öneriler getirmek. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetlemek ve saptamalarını eşyetkilendirme raporunda belirtmek. Asistan karneleri ve/veya asistan eğitim dosyaları (portfolyoları) yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izlemek ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirmek.

4.5.4-Yürütme Kurulunda ve Genel Kurulda onaylanmış ulusal Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirmemekanizması kurmak. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirmek, eksikleri belirlemek ve giderilmesi için öneriler geliştirmek. Eğitim kurumlarının/birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirmeraporu vermek.

Rapor,

a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

b. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı,

c. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlik ve uygunluğu,

d. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

e. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

f. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi),

g. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı, konularında detaylı bilgiler içermelidir.

4.5.5- Gerektiğinde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturmak.

4.6- Yeterlik Sınav Komisyonu

Eğitim Üst Kurulu’nun seçeceği, Türk Cerrahi Derneği üyesi olan, Genel cerrahi dalında yeterlik belgesini almış ve en az 5 yıldır üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde aktif eğitici kadrolarında çalışan, 9 asil 3 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl için seçilir. Seçilen üyeler kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçer. Yılda en az 4 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yürütme Kuruluna sunar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin veya aday olma koşullarını kaybeden üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. (Sınav komisyonu yeterlilik sınavları için gerekli görürse, konusunda uzman kişilerden destek talep edebilir.)

Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri

4.6.1- Yeterlik Sınav Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yürütme Kurulu ile işbirliği içerisinde ve aşağıda sıralandığı gibi yürütür.

4.6.2- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirmek, Yürütme Kurulundan ve Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonun (EşyetkilendirmeKomisyonu) 'dan görüş alarak sınav listelerini hazırlamak.

4.6.3- Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav ortamlarını tespit ve organize etmek ve gerekli malzemeyi temin etmek.

4.6.4- Sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonları belirlemek

4.6.5-Genel cerrahi uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak üzere gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için, aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik sınavlarını yapılandırmak ve denetimini sağlamak. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak için çaba göstermek.

4.6.6- Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınavlarının görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirlemek ve Yürütme Kuruluna önermek.

4.6.7- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.

4.6.8- Uygulanan her sınav için sınavın geçerlilik-güvenilirlik kanıtlarını, sınav-soru madde analizlerini, sınava giren adayların performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yürütme Kurulu'na sunmak.

5-YETERLİK SINAVLARI

5.1 Eğitimin Belgelendirilmesi

Genel cerrahi uzmanlık eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarının iki aşamasına da girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

5.1.1- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak eğitim süresinin tamamlanmış ve uzmanlık belgesi almış olması

5.1.2- Adayın asistan karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresince katıldığı kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin, eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde Türk Cerrahi Derneği Asistan Karnesi ile belgelendirilmesi,

5.2- Eğitimini yukarıdaki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına (birinci basamak) girebilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman ve TCD Üyesi olması gerekir.

5.3- Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girmek için gerekli ölçütlere uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri (gün/ay/yıl), 3 ay önceden ilan edilir.

5.4- Yazılı Sınav Bilgi ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az iki kez yapılır. Bu sınava genel cerrahi dalında uzmanlığını almış ve 5.1‟ deki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK ve UYEK'na ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir. Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

5.5- Sözlü/Uygulama Sınavı Yazılı sınavda başarılı olan adayın klinik uygulama ve hastaya yaklaşım becerilerini ölçecek biçimde düzenlenecek olan sözlü/uygulama sınavı yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik, beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK ve UYEK 'na ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgiler verilir.

5.6-Yeterliğin Belgelendirilmesi Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yazılı ve sözlü/uygulama sınavlarında başarılı olanlara ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda uygulamaya geçilmişse “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir.

5.7- Halihazırda mevcut yazılı sınava girmiş ve başarılı olanların hakkı saklı kalmak üzere, yazılı sınav geçerlilik süresi 5 yıldır, yazılı sınav sonrası 5 yıl içinde sözlü sınava başvurmayanlar, sözlü sınava ancak yeniden başarılı olurlar ise başvurabilirler.

5.8- Yeniden Belgelendirme

1.Yeniden belgelendirme süreci tamamen gönüllülük çerçevesinde TTB-Kredilendirme Komisyonu ile paralel yürütülür.

2. Yeniden belgelendirme süresi 10 yıldır. Yeterlik belgesi verilmiş olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir

3. Yeniden belgelendirilmek için başvuracak adaylardan sürenin dolmasıyla en fazla 1 yıl içinde aşağıdaki dokümanları dosya halinde değerlendirilmek üzere TCYYK' na teslim etmesi istenir:

a.- TTB tarafından kredilendirilmiş etkinliklere katıldığını ve aldığı kredileri gösterir belgeler:

5 yıl için (TTB-Kredilendirme yönergesinde tanımlanmış öğrenme etkinliklerinden) toplam 150 kredi puanı alınmalıdır. Yılda 50' den fazla puan alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede dikkate alınmaz,

b.- Başvuran adayın kısa özgeçmişi ve bu süre zarfında yapmış olduğu bilimsel yayınların ve ISI-Web of Science „da yayınlarına yapılan atıfların listesi,

c.- Bu süre zarfında yapmış/veya yaptırmış olduğu mesleki uygulamaların (ameliyat, poliklinik, girişimsel işlemler (endoskopi gibi) vb.) yıllara göre tasnif edilmiş listesi,

d.- Eğitici kadrolarda çalışanlar için bir yıl içinde vermiş oldukları uzmanlık öğrencisi derslerinin listesi, e.-Eğitici kadrolarda çalışanların bu süre zarfında ilgili anabilim dalı ve/veya kliniklerden yetiştirilen uzmanların isimleri ve danışmanlık yaptığı tezlerin sayısı.

f.- Yeniden Belgelendirme için ancak TCD Üyesi olan adaylar başvuruda bulunabilir.

4. Teslim edilen belgeler TCYYK tarafından değerlendirilerek uygun olan adayların belgelendirme süreleri uzatılır. Belgeleri yeterli olmayanların yeniden belgelendirme için ya sınavın 2. basamağına girerek başarılı olmaları ya da en geç bir yıl içinde eksik belgeleri tamamlamaları istenir.

6-ÖZEL DURUMLAR

6.1-Yabancı bir ülkede genel cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, öncelikle Sağlık Bakanlığı ve/veya YÖK' ten Türkiye' de genel cerrahi uzmanlığı yetkisini aldıklarını belgelendirmelidirler. Daha sonra genel cerrahi uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

6.2- TC vatandaşı olmayan, yurt dışında genel cerrahi uzmanlık eğitimi almış olanların, yeminli tercümanlar tarafından düzenlenmiş genel cerrahi uzmanlık eğitim belgelerini beyan etmeleri halinde, TCD üyesi olmalarına bakılmaksızın, yeterlilik yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları halinde "Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanırlar.

6.3- TCYYK' unun Avrupa Uzman Doktorlar Birliği (UEMS - Union Européenne des MédecinsSpécialistes)  ile entegre çalışma ilkesi nedeniyle, UEMS Cerrahi Bölümünden (UEMS SurgerySection) sınavla alınmış "Genel Cerrahi Yeterlilik Belgesi - Board of General Surgery" ne sahip TCD üyelerine TCD yeterlilik sınavına girme koşulu aranmaksızın "Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi" verilir.  (UEMS Cerrahi Bölümünün diğer cerrahi alt dal boardları -acil cerrahi boardu, transplantasyon boarduhepatobiliyer cerrahi boardu, meme boardukolorektal boardu, endokrin boardu, üst GIS boardu vb- bu değerlendirme dışındadır.) Alt dallardan UEMS board belgesi sahibi olanlara TCD Genel Cerrahi Yeterlilik Belgesi verilmez. TCD Yeterlilik Sınavlarını geçmiş olma şartı aranır.

7- YÜRÜRLÜK

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nda ve Eğitim Üst Kurulu’nda kabul edilen bu yönerge 25.03.2022 tarihinde Yeterlik Genel Kurul üyelerince onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.